POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO VENTOM

  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz właścicielem i operatorem witryny działającej pod adresem www.ventom.pl jest firma: Ventom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Bieszczadzka 11, 35-083 Rzeszów, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem: KRS: 0000685107 , NIP:8133749310, REGON: 367673507, o kapitale zakładowym 50 100,00PLN zwanym dalej „Ventom”. 

 

2. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności, której celem jest określenie sposobu oraz zasad, z zachowaniem których właściciel witryny działającej pod adresem www.ventom.pl przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z wizytą na stornie www.ventom.pl. Polityka Prywatności wskazuje także Państwa uprawnienia w odniesieniu do udostępnionych przez Państwa danych osobowych oraz informuje w jaki sposób możecie się Państwo skontaktować się właścicielem Firmy w przypadku dodatkowych pytań w temacie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

3. Kontakt z administratorem Państwa danych osobowych jest możliwy, w poniższych formach:

 a) forma pisemna – adres: Ventom Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 11, 35-083 Rzeszów 

b) forma elektroniczna – adres e-mail.: biuro@ventom.pl 

c) forma telefoniczna – tel: +48 512 254 005

 

4. Podstawa prawną do przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych są zasady określone w wiążących przepisach prawa w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( „RODO”). 

 

5. Niniejsza polityka prywatności znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których Ventom jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe tj. zarówno sytuacji w których Ventom przetwarza informacje podane przez Państwo bezpośrednio (za pośrednictwem naszej strony internetowej), jak i takich w których Ventom pozyskał te informacje z innych źródeł (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas kontaktów innymi kanałami komunikacji). 

 

6. Ventom zobowiązuje się do działania z zachowaniem staranności, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były zgodnie z celem, dla których są zbierane i wykorzystywane. 

 

7. Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. 

 

8. Opuszczając witrynę www.ventom.pl (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w domenie nieadministrowanej przez Ventom), prosimy o zwrócenie uwagi ,że przechodzą Państwo w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. W związku z czym odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ventom kończy się i zasady naszej Polityki Prywatności nie obowiązują podczas wizyt w witrynach, których nie jesteśmy administratorem. 

 

 

II. Sposób i zakres pozyskiwania Państwa danych osobowych

 

1. Firma Ventom pozyskuje Państwa dane osobowe oraz informacje o zachowaniu w przypadku, gdy:

 a)Użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom dobrowolnie wprowadza dane w formularzu kontaktowym, 

b) Użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom zakłada konto użytkownika 

c) Użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom zapisuje się do newslettera (komunikacja marketingowa), 

d) Użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie, szkoleniu, webinarze lub innym wydarzeniu organizowanym przez Ventom, 

e) użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom zgłasza uczestnictwo w akcji promocyjnej, 

f) osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z firmą Ventom poprzez podany na stronie internetowej www.ventom.pl adres lub adresy e-mail, telefon lub inne metody komunikacji wskazane na stronie www.ventom.pl, 

g) osoba, której dane dotyczą, podaje firmie Ventom dane osobowe konieczne do zawarcia i realizacji umowy oraz reklamacji i zwrotu towaru, 

h) osoba, której dane dotyczą umieszcza komentarz lub opinię na stronie www.ventom lub innych miejscach do udostępniania komentarzy i opinii (np. Google Maps, profile społecznościowe firmy Ventom), 

i) osoba, której dane dotyczą zapisuje się na listę oczekujących za zamówienie lub wykonanie produktu znajdującego się w ofercie firmy Ventom, 

j) osoba, której dane dotyczą zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na produkty znajdujące się w sprzedaży firmy Ventom, 

k) Użytkownik strony internetowej administrowanej przez Ventom, korzysta z przeglądarki internetowej pozwalającej na zapisywanie w urządzeniach końcowych tzw. plików cookies. 

 

2. Firma Ventom zbiera i przechowuje dane osobowe dobrowolnie podane przez Państwa i są to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, a także inne dane osobowe - jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie przekazane. 

 

 

III. Cel pozyskiwania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na (w zależności od celu i okoliczności pozyskania): 

a) wyrażeniu zgody (np. zgody na e-mail lub odpowiedzi na zapytanie przez formularz kontaktowy), 

b) konieczności wykonania zawartej umowy, 

c) usprawiedliwionym interesie firmy Ventom jako administratora danych (np. w celu tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących), 

d) obowiązków wynikających z prawa (np. przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych), 

 

2. Firma Ventom wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysyłane przez formularz kontaktowy przez stronę www.ventom.pl, 

b) konieczności realizacji umowy lub podejmowania działań związanych z realizacją umowy, reklamacji i zwrotu towaru, 

c) obsługi konta użytkownika i zarządzania nim, a także umożliwienia firmie Ventom świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z portalu (np. wykonywanie transakcji i płatności) - w przypadku założenia konta użytkownika na stronie www.ventom.pl (o ile strona posiada taką funkcjonalność). Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika, 

d) przedstawienia informacji o produktach i usługach oferowanych przez Ventom lub partnerów Ventom, których produkty znajdują się w ofercie sprzedaży firmy Ventom - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej (tzw. newsletter), 

e) umożliwienia udziału w organizowanym przez firmę Ventom wydarzeniu (np. szkoleniu, webinarze itp.), a także w celach umożliwienia wykonania przez Ventom usług związanych z organizacją i obsługą tych wydarzeń (np. zapewnienia noclegów, przygotowanie imiennych identyfikatorów), 

f) realizacji zamówienia na produkty lub usługi oferowane przez firmę Ventom, jak i w celach rachunkowych (w tym wystawienia paragonu lub faktury) oraz realizacji wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów (w tym w zakresie gwarancji, dostawy produktu). Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, 

g) w celu zarządzania stroną internetową i udoskonalania jej na potrzeby wewnętrznej ewidencji, a także do analizy statystycznej, 

h) w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, 

i) marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych przez firmę Ventom produktów i usług, 

j) windykacji należności. 

 

 

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych 

 

1. Firma Ventom zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie. 

 

2. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikatSSL), dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane. 

 

3. Operator okresowo zmienienia swoje hasła administracyjne w celu ochrony danych. 

 

4. Dane rejestrowe firmy hostingowej:  cyber_Folks S.A z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań , KRS 0000612359, NIP: 7822622168, REGON:   364261632

 

5. Na stronie  https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/    firma hostingowa udostępnia swoją Politykę Prywatności. 

 

6. Administrator Państwa danych osobowych dba, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, tj. były: 

a) rzetelnie przetwarzane w sposób dla Państwa przejrzysty i zgodny z prawem (dot. zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości), 

b) zbierane w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie były przetwarzane dalej w sposób niezgodny celami ich zbierania (dot. zasady ograniczenia celu), 

c) prawidłowe, a w przypadku wystąpienia w nich zmian także aktualizowane. 

Dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną usunięte lub sprostowane (dot. zasady prawidłowości), 

d) ograniczone i stosowne do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane (dot. zasady minimalizacji danych), 

e) przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Państwa oraz przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (dot. zasady ograniczenia przetwarzania), 

f) przetwarzane z gwarancją ich bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub (dot. zasady integralności i poufności). 

 

 

V. Zakres udostępniania danych o użytkownikach 

 

1. Firma Ventom oświadcza, że Państwa dane osobowe nie są odsprzedawane innym podmiotom 

 

2. Administrator Państwa danych osobowych może udostępniać Państwa dane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, kiedy jest to niezbędne i wynika ze zlecenia przez Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane: 

a) dostawcy usługi IT – w celu zapewnienia poprawności działania strony internetowej www.ventom.pl, 

b) firma hostingowa – w celu zapewnienia komunikacji elektronicznej i prawidłowości działania strony internetowej www.ventom.pl , 

c) dostawca usług księgowych – w celu wywiązania się z konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

d) pracownicy Administratora, dla których dostęp do danych osobowych jest niezbędny do w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

e) podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, 

f) firmy, z którymi Administrator Państwa danych osobowych powierza zadania z zakresu marketingu, 

g) wskazanym przez Państwa podmiotom na wyraźną Państwa prośbę o udostępnienie takich danych, 

h) dostawcom innych usług, jeżeli skorzystanie z nich jest konieczne w celu zrealizowania zapytania złożonego przez Państwa lub wywiązania się z umowy zawartej z Państwem np. celu przeprowadzania Państwa płatności za pośrednictwem strony internetowej, realizacją dostawy produktów zamówionych przez Państwa w firmie Ventom), 

i) firmom windykacyjnym, doradcom i kancelariom prawnym, organom wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń windykacyjnych. 

 

3. Firma Ventom nie przekazuje danych osobowych, którymi administruje do krajów trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Oznacza to, że firma Ventom nie przesyła danych osobowych poza teren Unii Europejskiej . 

 

 

VI. Prawa Użytkownika w zakresie jego danych osobowych 

 

1. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo dostępu do tych danych. Mogą Państwo domagać się ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia w dowolnym momencie. Proszę mieć na uwadze, że całkowite usunięcie Państwa danych może uniemożliwić firmie Ventom udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, zrealizowanie zamówienia, przesyłanie informacji o aktualnych promocjach innych działaniach marketingowych. 

 

2. Mają Państwo prawo domagać się od firmy Ventom uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

 

3. Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania korzystania przez firmę Ventom z Państwa danych osobowych, lub też zaprzestania profilowania.

 

4. Mają Państwo prawo uzyskania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Ventom w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które chcą Państwo przekazać innemu administratorowi danych. 

 

5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

6. W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z firmą Ventom. Administrator zastrzega sobie prawo realizacji powyższych praw po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości. 

 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na firmę Ventom w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych przez Ventom (na dzień opublikowania Polityki Prywatności - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych 

 

1. Firma Ventom regularnie sprawdza, czy Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

 

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Ventom lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

4. Dane osobowe przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez sms lub adres e-mail, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 5 lat. 

 

5. Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. 

 

 

VIII. Polityka Cookies 

 

1. Administrator informuje, że używa na stronie internetowej www.ventom.pl technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stornach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego czynność wykonywanych na tych stronach. 

 

2. “Cookie” to rodzaj danych informatycznych, niewielki plik tekstowy zawierający informacje przechowywane na końcowym urządzeniu użytkownika np. na komputerze. Pliki te nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Są kojarzone wyłącznie z przeglądarką internetową danego urządzenia z zachowaniem anonimowości użytkownika. Pliki cookie służą ułatwieniu Państwu korzystania ze strony internetowej i wykorzystywane są tylko dla celów technicznych. 

 

3. Ventom stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony www.ventom.pl, dostosowania zawartości strony preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i analitycznych. 

 

4. Na stronie www.ventom.pl wykorzystywane są następujące rodzaje pliki cookies: 

a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

 

5. Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA). 

 

6. Oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak każdy Użytkownik może samodzielnie spersonalizować te ustawienia, np. ustawiając automatyczną odmowę przechowywania plików cookie lub powiadamianie, kiedy dana strona internetowa chce przechowywać pliki cookie na Państwa komputerze. Przeglądarki internetowe umożliwiają także usunięcie plików cookies. Należy mieć na uwadze, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronach internetowych, a skrajnych przypadkach mogą uniemożliwić korzystanie z nich.

 

7. W celu usunięcia plików cookie, które są już na Państwa sprzęcie, jeżeli używają Państwa komputera i nowszej przeglądarki, można jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL + SHIFT + DELETE. 

 

8.Na stronach pomocy najbardziej popularnych przeglądarek znajdują się odpowiednie informacje dotyczące zarządzaniem plikami cookies. Przykładowo: Microsoft Edge , Mozilla Firefox , Google Chrome , Opera , Safari. 

 

9. Strona internetowa www.ventom.pl wykorzystuje widgety do mediów społecznościowych, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści ze strony internetowej Ventom na różnych platformach społecznościowych (między innymi: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Wówczas informacje i pliki cookies są gromadzone przez stronę trzecią za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznać się z aktualną polityką prywatności odpowiednio dla każdej z poszczególnych platform społecznościowych. 

 

10. Więcej informacji o działaniu plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. 

 

 

VII Zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies 

 

1. Firma Ventom zobowiązuje się do regularnego przeglądu swojej Polityki Prywatności i Polityki Cookies oraz dokonywanie w nich zmiany w przypadku, kiedy okaże się to niezbędne.